سفارش خرید کتاب توسط کتابخانه مرکزی


مشخصات کتاب
عنوان کتاب
ناشر کتاب
سال چاپ
نویسنده / مترجم
شابک
درسی
کمک درسی
علمی آزاد
غیر آموزشی و علمی (عمومی)
نوع کتاب
مشخصات متقاضی
هیأت علمی
دانشجوی تحصیلات تکمیلی
دانشجوی مقطع کارشناسی/کارداني
مرتبه علمي
دانشکده
گروه
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن براي اعلام نتيجه سفارش
Email
توضیح در رابطه با ضرورت تهیه کتاب
بلي          خير
آيا تمايل داريد براي تسريع در تهيه کتاب، خودتان (پس از تأييد سفارش) کتاب را خريداري نموده و پس از تحويل فاکتور و کتاب به مسئول سفارشات هزينه آن را دريافت کنيد؟